Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

O nas

Motto tego bloga „Czy wszystkie inwestycje muszą się kończyć procesem ?” to pytanie, które (poza protokołem) usłyszeliśmy od pewnej sędzi w toku jednego z prowadzonych przez nas procesów. Z kontekstu wynikało, że sędzia uważała je za retoryczne oraz że było to bardziej stwierdzenie niż pytanie.

Od 25 lat Kancelaria CASUS IURIS zajmuje się prawnymi aspektami inwestycji budowlanych. To nie tylko nasza praca, ale i pasja. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej realizacji interesów prawnych Klienta, jako uczestnika procesu inwestycyjnego, przy zapewnieniu doboru najwłaściwszych narzędzi prawnych dla zrealizowania za postawionych zadań.

Swoje doświadczenia zdobyliśmy współpracując zarówno z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi. Naszą wyjątkową kompetencją jest to, że proces inwestycyjno-budowlany oraz zagrożenia i problemy z nim związane znamy z perspektywy wszystkich uczestniczących w nim podmiotów. Pomagamy inwestorom, w tym publicznym, inwestorom zastępczym, Inżynierom Kontraktu, projektantom, generalnym wykonawcom, podwykonawcom oraz dostawcom materiałów czy usług.

Uczestniczymy w inwestycjach budowlanych na etapie ich organizacji, wdrażania, realizacji aż po rozliczenia zadań inwestycyjnych i projektów infrastrukturalnych. Doradzamy naszym Klientom przy zawieraniu porozumień inwestycyjnych w formule podmiot publiczny – podmiot prywatny. Świadczymy wsparcie prawne przy zakupie/sprzedaży nieruchomości na cele inwestycyjne. Konstruujemy kontrakty budowlane, w tym formule FIDIC, w szczególności w procedurze zamówień publicznych, czy też z uwzględnieniem zasad związanych z udziałem środków publicznych.

W toku realizacji inwestycji świadczymy nadzór prawny nad realizacją zawartych kontraktów, w szczególności w aspekcie potencjalnych sporów czy roszczeń związanych z : nienależytym wywiązywaniem się z zobowiązań, robotami dodatkowymi czy zamiennymi, zmianami wynagrodzenia, przedłużeniem okresu realizacji robót, roszczeniami podwykonawców, rozliczeniami, kaucjami, rękojmią i gwarancją czy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Jeżeli sporu nie udaje się zakończyć polubownie, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, pomagając im dochodzić ich roszczeń bądź chroniąc ich przed roszczeniami ich oponentów.