Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

14.09.2017
Aleksandra Płudowska
artImg

Jak pokazuje praktyka możliwość korzystania przez zamawiających z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wcale oczywista. Zgodnie z art. 6a PZP w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Co to oznacza?

Cel regulacji

 

Obowiązujący już od kilku lat przepis art. 6a PZP umożliwia zamawiającym udzielanie zamówień publicznych w częściach wtedy, kiedy planując dane zamówienie zamawiający mógł przewidzieć jego zakres i wartość, ale z obiektywnych przyczyn np. organizacyjnych, finansowych, gospodarczych podejmuje decyzję o sukcesywnym udzielaniu zamówienia (zob. interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych „ Stosowanie art. 6a ustawy PZP”).

Przesłanki stosowania

 

Aby skorzystać z ułatwienia przewidzianego w art. 6a PZP muszą być spełnione określone warunki:

  • wartość wydzielonej części jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych oraz
  • łączna warto wszystkich wydzielonych części nie może być większa niż 20 % wartości zamówienia.
Wartość zamówienia

 

Pomimo tego, że przepis art. 6a PZP jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 34 ust. 4 PZP (dzielenie zamówienia na części), to właśnie ten przepis zamawiający będzie stosować przy ustalaniu wartości takiego zamówienia. Zgodnie z 34 ust. 4 PZP „jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia”.

Ograniczenia  w stosowaniu art. 6a PZP

Należy jednak pamiętać, że ułatwienie przewidziane w art. 6a PZP nie oznacza, że zamawiającego nie obowiązuje już regulacja zawarta w art. 32 ust. 2 PZP. W myśl tego przepisu:

„zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia”. Jak podkreśla się w komunikatach dotyczących stosowania ar. 6a PZP i orzecznictwie „sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ZamPublU. Lege non distinguente, nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ZamPublU”. (orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 19 lipca 2012 r., BDF1/4900/59/59/12/1577).

Podsumowanie

 

Przepis art. 6a PZP daje zamawiającym możliwość podzielenia zamówienia na mniejsze części i zastosowania do części z nich mniej rygorystycznych procedur. Aby było to możliwe muszą być jednak spełnione przesłanki przewidziane w tych przepisie, działanie zamawiającego powinno być obiektywnie uzasadnione, spójne i prawidłowo udokumentowane i nie może prowadzić do uniknięcie stosowania przepisów PZP.

Radca prawny

Aleksandra Płudowska

Aleksandra Płudowska

radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Institut d’Études Politiques- Sciences Po Strasbourg, aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny od 2017 r., z kancelarią CASUS IURIS związana od 2014 r. do 2019 r.