Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

19.02.2019
Aleksandra Płudowska
artImg

Kwestia danych osobowych i konieczności ich ochrony od zawsze wzbudza duże zainteresowanie, także na gruncie zamówień publicznych. Zwłaszcza teraz, kiedy tak dużo mówi się o rozporządzeniu RODO, domaganie się zainteresowane ochrony danych osobowych nierzadko wywołuje panikę. Co dopiero powiedzieć o sytuacji, kiedy do ochrony danych osobowych dochodzi jeszcze tajemnica przedsiębiorstwa. Czy dane osobowe jako tajemnica przedsiębiorstwa mogą być w ogóle skutecznie zastrzeżone przez wykonawcę? 

Wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

W jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca poinformował zamawiającego, że przedłożony na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. wykaz osób stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Swoje zastrzeżenie uzasadnił bardzo krótko tj. wskazując, że wykaz ten zawiera dane osobowe, które wymagają niezbędnej ochrony. Po stronie zamawiającego pojawiła się więc wątpliwość, czy dane osobowe jako tajemnica przedsiębiorstwa mogą być rozpatrywane. W orzecznictwie kwestia ta pojawiała się wielokrotnie. I tak np. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 12 czerwca 2013 r. wskazuje się, że „dane osobowe mogą korzystać z poufności i w konsekwencji mogą zostać zastrzeżone, jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” (zob. wyrok KIO z 12 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1283/13).

Podejście zamawiających

Dane osobowe jako tajemnica przedsiębiorstwa nie zawsze będą jednak możliwe. Dlaczego? Dlatego, że o ile dane osobowe podlegają ochronie, to jednak tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych wymaga od wykonawcy wykazania przez wykonawcę, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. A zatem konieczne jest udowodnienie spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 ustawy z.n.k., o czym pisaliśmy szerzej TUTAJ i TUTAJ. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że informacja o konkretnej osobie np. specjaliście od strategii marketingowych może być kluczowa dla funkcjonowania wykonawcy i może być uznana za tajną i przedsiębiorca chroni ją przed konkurencją. Niemniej jednak ciężar wykazania, że dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy a nie na zamawiającym. To wykonawca powinien wykazać zamawiającemu wartość gospodarczą tych informacji. Zamawiający nie powinien jej domniemywać. W przypadku zaś, gdy wykonawca jedynie odwołuje się do danych osobowych, które należy chronić, trudno jest zgodzić się z tym, że skutecznie zastrzegł określone dane jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dane osobowe jako tajemnica przedsiębiorstwa a RODO

Z powyższego mogłoby więc wynikać, że dane osobowe na gruncie zamówień publicznych nie podlegają ochronie. Nic bardziej mylnego. Podlegają ochronie, ale z zupełnie innych powodów. Dane osobowe jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny być rozpatrywane przez pryzmat ustawy z.n.k. i p.z.p. a nie ochrony danych osobowych. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 22 sierpnia 2013 r. „dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorstwa to odmienne kategorie, poddane innym zasadom. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych ciążą niezależnie od tego, czy przedmiot informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa czy też nie”(zob. wyrok KIO z 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt KIO 1929/13). O potrzebie ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych pisaliśmy m.in. TUTAJ i TUTAJ.

Podsumowanie

Na postawione na wstępie pytanie, czy dane osobowe jako tajemnica przedsiębiorstwa mogą być skutecznie zastrzeżone przez wykonawcę odpowiedź jest prosta. Mogą. To jednak w żadnym wypadku nie oznacza, że będą. Wiele bowiem zależy od tego, jak swoje zastrzeżenie uzasadni wykonawca.

Aleksandra Płudowska

radca prawny

Aleksandra Płudowska

radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Institut d’Études Politiques- Sciences Po Strasbourg, aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny od 2017 r., z kancelarią CASUS IURIS związana od 2014 r. do 2019 r.