Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

08.10.2018
Aleksandra Płudowska
artImg

Z pewnością wielu wykonawców narzeka na utrudnienia w posługiwaniu się na gruncie zamówień publicznych elektronicznymi fakturami. Najprawdopodobniej już wkrótce się to zmieni. Do Sejmu wpłynął niedawno rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, której głównym celem jest wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Zakładane przez polskiego ustawodawcę zmiany mają zapewnić realizację celów, które wyznacza unijny pracodawca, w tym przede wszystkim ograniczenie barier w handlu transgranicznym, które powstają w związku z brakiem ujednoliconych reguł dotyczących składania elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych. Poniżej omawiamy, na co należy się przygotować.

Jak powinny wyglądać elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych

Na początek definicja. Ustawa posługuje się bowiem tajemniczym pojęciem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, więc warto wyjaśnić, co to jest. Ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną ustawodawca nazywa fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która spełnia wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy. Taka faktura będzie więc posiadała nieco więcej informacji niż standardowa faktura elektroniczna. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług podatnik obowiązany jest określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur. W przypadku ustrukturyzowanej faktury to nie wystarczy. Te specjalne elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych muszą składać się z danych wymaganych przez przepisy o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo zawierać:

  • informacje dotyczące odbiorcy płatności,
  • wskazanie umowy zamówienia publicznego.

Mogą być też zamieszczone inne dane, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na specyfikę zamówienia.

Na co trzeba się przygotować?

Dla zamawiających wejście w życie ustawy będzie wiązać z dwoma obowiązkami:

  • zamawiający muszą posiadać konto na specjalnej platformie, której funkcjonowanie zapewnić ma Minister właściwy do spraw gospodarki. Konto powinno zostać utworzone przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej faktury,
  • zamawiający muszą odbierać od wykonawców elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych za pośrednictwem platformy – jest to ich obowiązek i nie jest konieczna ich zgoda na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i to jest najpewniej największa zmiana jaka czeka zamawiających.

Korzystanie z tej platformy ma być bezpłatne. Co ważne, wykonawcy nie są obowiązani do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego. Ponadto, jak podkreśla się w uzasadnieniu do projektu ustawy, docelowo konieczne będzie wdrożenie elektronizacji wszystkich dokumentów, które niejako „towarzyszą” fakturze czyli np. noty korygujące, księgowe, faktury korygujące, protokoły zdawczo- odbiorcze, potwierdzenia dostawy. Szczegóły projektu można znaleźć TUTAJ.

Zakres zastosowania ustawy

W art. 3 projektowanej ustawy określa się jej zastosowania poprzez wskazanie, że obejmuje ona dokumenty przesyłane przez wykonawców i zamawiających w związku z realizacją zamówień publicznych (uwaga- szeroka definicja!), umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także umów o partnerstwo publiczno- prywatne. Zakłada się jedynie wyłączenie (z zasięgu ustawy) niektórych typów zamówień z uwagi na ich szczególny charakter. Dotyczyć będzie to zamówień objętych klauzulą tajności, związanych z bezpieczeństwem, bronią i amunicją – art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust.1 pkt 1-3,5 i 6 p.z.p. Co do zasady projektowana ustawa obejmuje więc także zamówienia, co do których nie stosuje się ustawy p.z.p., chociaż w stosunku do tych zamówień zamawiający może odmówić przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych np. w SIWZ albo ogłoszeniu o zamówieniu. Należy się spodziewać, że elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych będą więc szeroko stosowane.

Podsumowanie

Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych są kolejnym krokiem w drodze ku całkowitej elektronizacji dokumentów na etapie wykonywania zamówień publicznych i mogą się one okazać dużym ułatwieniem dla wykonawców. Ustawa ma wejść w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem zapisów art. 8 ust. 2 i 3 (zadania Ministra właściwego do sprawy gospodarki), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro, gdzie przepisy mają być stosowane od 1 sierpnia 2019 r. Póki co czekamy na ostateczne przyjęcie ustawy. W dniu 2 października 2018 r. projekt został skierowany do I czytania w komisjach.

 

Aleksandra Płudowska

radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Institut d’Études Politiques- Sciences Po Strasbourg, aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny od 2017 r., z kancelarią CASUS IURIS związana od 2014 r. do 2019 r.

Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem? Casus Iuris Radca Prawny Wrocław

Casus Iuris 2023Korzystanie ze strony oznacza akceptację wykorzystywania plików "cookies".