Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

17.07.2017
Aleksandra Płudowska
artImg

W dniu 12 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 j.t.), uchwalone na podstawie art. 10g ustawy PZP.  Na czym polegać ma elektronizacja zamówień publicznych, wskazujemy poniżej.

Na czym polegać ma elektronizacja zamówień publicznych?

Rozporządzenie określa wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także sposób sporządzenia i przechowywania dokumentów elektronicznych, a także sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania. Zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, następować ma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia co najmniej:

  • spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 i 1579), w tym wymagań odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570);
  • identyfikację podmiotów przekazujących oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych przez te podmioty, oraz rozliczalność innych działań przez nie podejmowanych;
  • ochronę przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia;
  • wyłącznie osobom uprawnionym możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dostęp do całości lub części dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na poszczególnych jego etapach oraz możliwość udostępniania osobom trzecim ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także innych dokumentów uzyskanych od wykonawców;
  • możliwość usunięcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią – w przypadku zwrócenia przez zamawiającego oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ich wycofania albo zmiany przez wykonawcę.
Elektronizacja zamówień publicznych – jaki cel?

Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu Rozporządzenia określa ono wymagania, które służyć mają ogólnodostępności, transparentności, bezpieczeństwu, stabilności i niedyskryminacji urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej. Dotyczyć ma to odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia, a także planów i projektów w konkursach.

Wejście w życie

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 12 lipca 2017 r, jednak przepisy Rozporządzenia w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r., a w przypadku innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r. Przepis art. 10a ustawy PZP w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

Radca prawny

Aleksandra Płudowska

Aleksandra Płudowska

radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Institut d’Études Politiques- Sciences Po Strasbourg, aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny od 2017 r., z kancelarią CASUS IURIS związana od 2014 r. do 2019 r.