Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

09.05.2017
Krzysztof Kwaśniewicz
artImg

Porozumienie inwestycyjne zawierane pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym w związku z planowaną inwestycją prywatną jest bardzo wygodnym narzędziem transparentnego uregulowania wzajemnych ustaleń, a często również zobowiązań, związanych z realizacją takiej inwestycji.  Przy właściwym podejściu obu partnerów (bo takie określenie stron uważamy za najlepiej oddające istotę porozumienia inwestycyjnego), zrozumieniu wzajemnych  interesów i ograniczeń, porozumienie inwestycyjne przynosi oczywiste korzyści dla obu podmiotów.

Korzyści dla inwestora prywatnego

Inwestor prywatny może na ich podstawie w sposób spokojny zwymiarować i zaplanować swoje zamierzenie inwestycyjne, unikając wielu ryzyk leżących w obszarze kompetencji podmiotu publicznego.  Porozumienie inwestycyjne stanowi również element kreowania  przez danego przedsiębiorcę społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu (CRS – Corporate Social Responsibility). Współpraca z samorządem lokalnym daje przedsiębiorcy szanę nie tylko lepszego zdiagnozowania elementów biznesowych danego przedsięwzięcia, ale również otoczenia społecznego, które w istotny sposób może wpływać na realizację oraz późniejsze korzystanie ze zrealizowanej inwestycji.  Dobra współpraca z podmiotem publicznym buduje nie tylko lokalną renomę danego inwestora, jak również może stanowić również element marketingu i promocji tak samego inwestora, jak i jego zamierzenia inwestycyjnego. Nie bez znaczenia jest również to, że porozumienia inwestycyjne i wykształcone w toku ich realizacji pozytywne relacje stanowią dla podmiotu publicznego oczywisty przyczynek do objęcia takiego inwestora/zrealizowanego zamierzenia inwestycyjnego opiekę poinwestycyjną (after care policy).

Korzyści dla inwestora publicznego

Z kolei  podmiot publiczny uzyskuje wpływ na to aby realizacja inwestycji prywatnej odbywała się w sposób możliwie najlepiej uwzględniający uwarunkowania lokalne, w tym społeczne. Porozumienie inwestycyjne daje możliwość, aby realizacja danej inwestycji korzystnie wpisywała się w strategię rozwoju danej gminy, w tym infrastruktury,  odbywała się uwzględnieniem uzasadnionych interesów podmiotu publicznego i lokalnej społeczności.  Porozumienia takie stanowią również dla podmiotu publicznego element budowania wizerunku  jako przyjaznego inwestorom prywatnym. Oczywiście istotny jest też element finansowy związany z nabyciem określonych składników mienia czy  np. wpływami do budżetu gminy związanymi ze zrealizowaną inwestycją prywatną, jednak na bazie posiadanych doświadczeń celowo element ten wymieniam w drugiej kolejności, gdyż rzadko stanowi on sam w sobie cel dla którego przez podmiot publiczny zawierane jest porozumienie inwestycyjne.

Szerokie zastosowanie

Dobrze przygotowane porozumienie inwestycyjne dla obu partnerów  stanowi narzędzie wyłączające (czy też znacznie ograniczające) ryzyko wzajemnych sporów, które mogłyby prowadzić bądź do wstrzymania realizacji inwestycji, bądź do  kosztownych i niepotrzebnych procesów sądowych. Należy podkreślić, iż porozumienia inwestycyjne nie są jednorodną kategorią umów, gdyż mogą dotyczyć różnych obszarów związanych z planowaną inwestycją prywatną (najczęściej kwestii związanych z planami miejscowymi, infrastrukturą techniczną i drogową, przekazywaniem nieruchomości etc., budową obiektów użyteczności publicznej, czasami również związanymi z pomocą publiczną etc.).  Nie są one również przypisane jedynie do dużych inwestycji, czy też wyłącznie do określonej kategorii inwestorów prywatnych.

Ciąg dalszy

W dalszej częściach naszej publikacji opiszemy temat porozumień inwestycyjnych, podchodząc do niego na bazie naszych doświadczeń  zarówno z perspektywy podmiotu publicznego, jak i prywatnego inwestora. Opiszemy czym jest porozumienie inwestycyjne, jakich obszarów inwestycji najczęściej dotyczy, co jest w nim najczęściej regulowane, oraz jakie są najczęstsze błędy w podejściu oby stron do takich porozumień TUTAJ: Porozumienia inwestycyjne pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi związane z realizacją inwestycji prywatnej – cześć II – Czym jest/nie jest porozumienie inwestycyjne.

Radca prawny

Krzysztof Kwaśniewicz

autor name

Krzysztof Kwaśniewicz

radca prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny od 2006r. Z Kancelarią związany od 1999 r., od 2008 r. wspólnik Kancelarii. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję Prezesa Kancelarii.