Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

04.03.2019
Aleksandra Rajnsz
artImg

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Gruntu zabudowane na cele mieszkaniowe

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie wydawane przez odpowiednie organy administracji publicznej – wójta, burmistrza, prezydenta miasta – w przypadku gruntów miejskich, a starosty  w przypadku gruntów Skarbu Państwa.

W zaświadczeniu będą zawarte informacje takie jak oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości, potwierdzenie przekształcenia oraz informacja o wysokości rocznej opłaty przekształceniowej i okresie jej wnoszenia oraz o możliwości wniesienia opłaty jednorazowej. Organ prześle drugi egzemplarz zaświadczenia w terminie 14 dni do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą dla nieruchomości. Z urzędu dokona on wpisu prawa własności w miejsce dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego. Wpis do księgi wieczystej jest zwolniony od opłaty sądowej. O dokonaniu wpisu sąd wieczystoksięgowy zawiadomi właściciela, wysyłając zawiadomienie o wpisie na jego adres.

Zaświadczenie o przekształceniu organ wydaje z urzędu w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia czyli do końca roku 2019. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia – wówczas organ ma 4 miesiące na jego wydanie. Wniosek taki podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Istnieje również 3 sposób uzyskania zaświadczenia, tzw. ekspresowy – to 30 dni na otrzymanie informacji z urzędu, jeżeli wydanie zaświadczenia jest uzasadnione koniecznością dokonania czynności prawnej, np. sprzedaży lokalu czy jego zamiany.

Dotychczasowa opłata roczna jako opłata przekształceniowa

Jednocześnie z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego została zastąpioną opłatą przekształceniową. Wysokość tej opłaty jest równa dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę należy wnosić przez okres 20 lat, chociaż istnieje możliwość skrócenia tego okresu korzystając z systemu bonifikat.

W przypadku gruntów Skarbu Państwa ustawa przewiduje bonifikaty, których wysokość jest uzależniona od obowiązku wniesienia jednorazowo całej opłaty za 20 lat i tego, kiedy nastąpi jej uiszczenie. Bonifikaty dotyczą wyłącznie lokali mieszkalnych i domów. Wysokość bonifikat wskazana jest w ustawie.

W przypadku gruntów miejskich i gminnych bonifikaty mogą być ustalone w drodze uchwał rad miast i gmin. Wysokość tych bonifikat uzależniona będzie od decyzji radnych, co oznacza, że bonifikaty mogą różnić się w poszczególnych miastach, a może się zdarzyć, że ich w ogóle nie będzie.

 

aplikant radcowski

Aleksandra Rajnsz

autor name

Aleksandra Rajnsz

aplikantka radcowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Radca prawny od 2020 r., z kancelarią związana od 2017 r.