Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

19.03.2018
Aleksandra Rajnsz
artImg

Ustawa o drogach publicznych wskazuje, że do zarządcy drogi należy w szczególności wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych. Zezwolenie następuję w drodze decyzji administracyjnej (więcej o zajęciu pasa drogowego). Problem może pojawić się, gdy osoba która jest stroną decyzji zmarła albo sprzedała nieruchomość.

Śmierć osoby posiadającej decyzję na zajęcie pasa drogowego

W doktrynie czy orzecznictwie nie ma wątpliwości, że w przypadku śmierci osoby, decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego wygasa z mocy prawa. Nowy właściciel będzie mógł się ubiegać o wydanie na jego rzecz nowej decyzji. Sprawa komplikuje się, gdy strona decyzji żyje, ale sprzedała nieruchomość, a więc pojawił się nowy właściciel

 

Zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną

Ustawa o drogach publicznych w art. 40e reguluje tylko jeden przypadek przeniesienia praw i obowiązków, a mianowicie przeniesienie praw i obowiązków z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną. Organ, który udzielił zezwolenia, na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, przenosi, w drodze decyzji, na rzecz podmiotu będącego nabywcą tej infrastruktury, na jego wniosek, prawa i obowiązki wynikającego z tego zezwolenia.

 

Problem zmiany właściciela nieruchomości

Orzecznictwo wskazuje, że zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest udzielane w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej na wniosek, nie zaś z urzędu. Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego kierowana do wnioskodawcy i winna określać wysokość opłaty za zajęcia pasa drogowego, ustalana stosownie do celu zajęcia pasa drogowego.

Osobisty charakter prawa i obowiązków publicznoprawnych może powstać wyłącznie z mocy ustawy lub w wyniku działania organu administracyjnego. Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa, skierowana do konkretnego adresata – wnioskującego o zajęcie pasa drogowego – nie może przejść m.in. na nabywcę urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym. Takiej sukcesji praw i obowiązków wynikających z uzyskanego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie przewidują przepisy ustawy o drogach publicznych, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wydaje się, że w przypadku zmiany właściciela urządzeń umieszczonych w pasie drogowym należy wygasić, jako bezprzedmiotową, dotychczasową decyzję ostateczną i nowy właściciel powinien złożyć nowy wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Kwestię „wygaszenia” decyzji reguluje art. 162 § pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej w odrębnym, samodzielnym postępowaniu. Decyzja ta ma charakter deklaratoryjny i wywołuje ona skutki prawne od dnia, w którym powstały przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia czyli od dnia w którym wygaśnięcie rzeczywiście nastąpiło.

 

 

aplikant radcowski

Aleksandra Rajnsz

e-mail: aleksandra.rajnsz@casus.wroc.pl

autor name

Aleksandra Rajnsz

aplikantka radcowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Radca prawny od 2020 r., z kancelarią związana od 2017 r.