Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

20.09.2017
Anna Maciąg
artImg

Zamówienie publiczne może zostać udzielone wyłącznie w określonych ustawowo trybach, różniących się od siebie otwartością, konkurencyjnością i negocjacyjnością. Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczą przede wszystkim tryby otwarte.

Regulacja ustawowa

 

Tryby udzielania zamówień publicznych zostały w sposób enumeratywny (zupełny) wyliczone w art. 10 prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp). Wśród dziewięciu aż sześć jest ogłaszanych publicznie i umożliwia składanie ofert (ewentualnie uprzednio wniosków o dopuszczenie do udziału). Jakie to tryby, jak przebiegają i gdzie można znaleźć o nich informacje? O tym poniżej.

W artykule: Kontrakty budowlane a prawo zamówień publicznych wyjaśniam czym jest zamówienie publiczne, a kim są: wykonawca i zamawiający.

Tryby otwarte i konkurencyjne

Najbardziej otwarte i konkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych to te, podczas których każdy wykonawca może złożyć ofertę. Na takiej zasadzie „działa” przetarg nieograniczony, w ramach którego zamawiający ogłasza publicznie przetarg i każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę (zgłoszenie do przetargu). Podobnie jak podczas licytacji elektronicznej, aczkolwiek w tym przypadku nie składa się jednej oferty, lecz niczym podczas tradycyjnej aukcji, obserwuje się jaka obecnie jest najkorzystniejsza i przesyła kolejne, coraz to korzystniejsze oferty.

Bardziej rozbudowana procedura pojawia się przy przetargu ograniczonym. Na podstawie publicznego ogłoszenia wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu, a po otrzymaniu zaproszenia od zamawiającego składa ofertę. Zaproszenie otrzymuje wybranych 5-20 wykonawców, spełniających warunki z ogłoszenia, przy czym istotne jest uzyskanie jak najwyższej oceny ich spełnienia. Podobnym trybem są negocjacje z ogłoszeniem, przy czym – jak wskazuje sama nazwa – pojawia się tutaj i trzeci etap – negocjowanie warunków oferty, co wpływa na wydłużenie całej procedury. Zbliżony do negocjacji z ogłoszeniem jest dialog konkurencyjny. Stosuje się go, jeśli są obiektywne trudności z opisaniem przedmiotu zamówienia oraz ustaleniem jego wartości. Po opublikowaniu ogłoszenia, doprecyzowuje się z wykonawcami przedmiot zamówienia, a następnie ci wykonawcy zapraszani są do składania ofert.

Stosunkowo nowym trybem, jest wprowadzone w 2016 r., partnerstwo innowacyjne, mające za zadanie „zachęcanie” do rozwoju nowoczesnych technologii czy rozwiązań. W ramach postępowania, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych. Następnie prowadzi z nimi negocjacje, a później zaprasza do składania ofert na opracowanie (a później sprzedaż) innowacyjnego, a więc nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym procesu produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.

Niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych

 

Trybami niekonkurencyjnymi są: negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę. Wtedy to zamawiający kontaktuje się z wybranymi przez siebie wykonawcami. Jeśli więc wykonawca otrzyma propozycję realizacji zamówienia w jednym z tych trybów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż umowę regulować będzie i Pzp.

Ogłoszenia o przetargach umieszczane są na stronach internetowych zamawiających, w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://bzp.uzp.gov.pl/), suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej S. Ewentualnie w komercyjnych bazach przetargów.

referent
Anna Maciąg

Anna Maciąg

referent
Doktorantka i absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z kancelarią CASUS IURIS związana od 2016 r. do 2019 r.

Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem? Casus Iuris Radca Prawny Wrocław

Casus Iuris 2023Korzystanie ze strony oznacza akceptację wykorzystywania plików "cookies".