Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

06.11.2017
Anna Maciąg
artImg

Odkąd usunięto dopuszczalność instytucji zamówień dodatkowych z Pzp, nowa konstrukcja (zmiana umowy) wzbudza uzasadnione wątpliwości. Próbując odpowiedzieć, na przynajmniej część z nich, wyjaśniam czym jest ów aneks dopuszczalny w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz jakie są zasady zmiany umowy w tym trybie.

W artykule: Aneks do umowy zastępuję zamówienia dodatkowe z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp przedstawiłam na czym polega nowa przesłanka zmiany umowy i w jakich okolicznościach można z niej korzystać. Kontynuując temat, poniżej przedstawiam katalog zasad, którymi zamawiający powinien się kierować korzystając  z tej instytucji.

Zasady zmiany umowy – katalog

 

Na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne należy pamiętać o tym, aby w umowie:

  1. nie zawierać klauzuli o możliwości zawarcia aneksu w trybie ar.. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdyż możliwość taka wynika wprost z ustawy;
  2. zawrzeć zapisy określające zasady wyceny dostaw, usług lub robót budowlanych w przypadku wystąpienia konieczności skorzystania z tej procedury – jest to zalecane, ale nie obowiązkowe.

Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia, zamawiający zdecyduje się skorzystać z możliwości zmiany umowy, to

  1. należy pamiętać, iż wykonawca może nie wyrazić zgody na dodatkowe dostawy/ usługi/ roboty budowlane – nie ma obowiązku podpisywać takiego aneksu;
  2. zmiany umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy (np. zastąpienia danego przedmiotu zamówienia innym lub w sytuacji zmiany rodzaju zamówienia);
  3. możliwe jest zastosowanie tego trybu do umów zawartych przed dniem wejścia w życie noweli z 2016 r. na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.).

Gdyby się okazało, że konieczny będzie drugi i kolejny aneks do umowy:

to jest to dopuszczalne, pod warunkiem , że wprowadzane zmiany umowy nie zmierzają do uniknięcia stosowania procedur ustawowych, a zamawiający posiada odpowiednie środki finansowe w budżecie lub planie finansowym.

Co ważne! Zamawiający powinien mieć zawsze na uwadze, iż

  1. nowe postępowanie o udzielenie zamówienia należy przeprowadzić jeśli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza możliwość dokonania zmiany umowy lub umowy ramowej;
  2. jeżeli zmiana umowy nastąpi z naruszeniem procedur, to zmiana umowy będzie podlegała unieważnieniu.

Jeżeli więc pojawiają się wątpliwości (u zamawiającego) co do możliwości skorzystania z tego trybu, to z uwagi na wysokie sankcje za niewłaściwe jego zastosowanie (unieważnienie aneksu), warto skonsultować się z profesjonalistą.

Referent
Anna Maciąg

Anna Maciąg

referent
Doktorantka i absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z kancelarią CASUS IURIS związana od 2016 r. do 2019 r.