Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

06.11.2017
Anna Maciąg
artImg

Odkąd usunięto dopuszczalność instytucji zamówień dodatkowych z Pzp, nowa konstrukcja (zmiana umowy) wzbudza uzasadnione wątpliwości. Próbując odpowiedzieć, na przynajmniej część z nich, wyjaśniam czym jest ów aneks dopuszczalny w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz jakie są zasady zmiany umowy w tym trybie.

W artykule: Aneks do umowy zastępuję zamówienia dodatkowe z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp przedstawiłam na czym polega nowa przesłanka zmiany umowy i w jakich okolicznościach można z niej korzystać. Kontynuując temat, poniżej przedstawiam katalog zasad, którymi zamawiający powinien się kierować korzystając  z tej instytucji.

Zasady zmiany umowy – katalog

 

Na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne należy pamiętać o tym, aby w umowie:

  1. nie zawierać klauzuli o możliwości zawarcia aneksu w trybie ar.. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdyż możliwość taka wynika wprost z ustawy;
  2. zawrzeć zapisy określające zasady wyceny dostaw, usług lub robót budowlanych w przypadku wystąpienia konieczności skorzystania z tej procedury – jest to zalecane, ale nie obowiązkowe.

Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia, zamawiający zdecyduje się skorzystać z możliwości zmiany umowy, to

  1. należy pamiętać, iż wykonawca może nie wyrazić zgody na dodatkowe dostawy/ usługi/ roboty budowlane – nie ma obowiązku podpisywać takiego aneksu;
  2. zmiany umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy (np. zastąpienia danego przedmiotu zamówienia innym lub w sytuacji zmiany rodzaju zamówienia);
  3. możliwe jest zastosowanie tego trybu do umów zawartych przed dniem wejścia w życie noweli z 2016 r. na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.).

Gdyby się okazało, że konieczny będzie drugi i kolejny aneks do umowy:

to jest to dopuszczalne, pod warunkiem , że wprowadzane zmiany umowy nie zmierzają do uniknięcia stosowania procedur ustawowych, a zamawiający posiada odpowiednie środki finansowe w budżecie lub planie finansowym.

Co ważne! Zamawiający powinien mieć zawsze na uwadze, iż

  1. nowe postępowanie o udzielenie zamówienia należy przeprowadzić jeśli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza możliwość dokonania zmiany umowy lub umowy ramowej;
  2. jeżeli zmiana umowy nastąpi z naruszeniem procedur, to zmiana umowy będzie podlegała unieważnieniu.

Jeżeli więc pojawiają się wątpliwości (u zamawiającego) co do możliwości skorzystania z tego trybu, to z uwagi na wysokie sankcje za niewłaściwe jego zastosowanie (unieważnienie aneksu), warto skonsultować się z profesjonalistą.

Referent
Anna Maciąg

Anna Maciąg

referent
Doktorantka i absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z kancelarią CASUS IURIS związana od 2016 r. do 2019 r.

Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem? Casus Iuris Radca Prawny Wrocław

Casus Iuris 2023Korzystanie ze strony oznacza akceptację wykorzystywania plików "cookies".